Hantering

Arbetstemperatur

Vid arbete med epoxi bör arbetstemperaturen hållas så nära +20°C som möjligt, hellre över än under. Detta innebär, särskilt vintertid, att temperaturen vid och kring arbetsstället kanske måste höjas. Temperaturen bör inte vara över +50°C , eftersom härdningsreaktionen kan bli mycket kraftig med skumbildning och svagare limfog som följd. Vid låga temperaturer riskeras t.ex. att vätningen av glasfiber blir dålig. Härdningen kan också påverkas negativt.

Blandning

Epoxiprodukter är två- eller flerkomponenta produkter som måste blandas med en härdare för att bilda en plast. De inbördes mängderna av epoxiharts och härdare är noggrant bestämt genom beräkningar. Blandningsförhållandet varierar mellan olika system beroende på typ av epoxiharts och härdare, men i varje enskilt fall får det föreskrivna blandningsförhållandet ej ändras.

För att kunna blanda en epoxiprodukt på bästa sätt, bör det finnas en våg, ett par blandningskärl med raka sidor och slät botten samt en rektangulär blandningspinne med raka kanter.

Små mängder, d v s upp till ca 1 kg, kan man blanda för hand med en rörkäpp. Denna skall vara en rektangulär träbit och lämpliga dimensioner är ca 10 x 40 x 400 – 500 mm. Större mängder är svårare att blanda tillfredsställande för hand, varför elektriska eller tryckluftsdrivna maskinblandare rekommenderas, t.ex. en lågvarvig borrmaskin med stänkskydd och lämplig blandarvinge.

Förbehandling

Vid allt arbete med epoxi är rengöring och underarbete mycket viktigt. Allt fett, damm, smuts och löst sittande material måste avlägsnas innan påföring av epoxi sker. Epoxi från Nils Malmgren AB innehåller inga lösningsmedel som t.ex. kan lösa upp det tunna fettlagret i ett fingeravtryck.* Alla ytor som skall beläggas måste slipas noga, och helst skall epoxin appliceras så snart som möjligt efter slipningen. Ytorna skall vara torra. Prova detaljerna först så att dessa passar innan epoxin stryks på.
* NM Stålprimer 270 innehåller lösningsmedel för fettlösning.

Applicering

Penslar bör vara rakt klippta och rollers bör vara urtvättade före användningen, så att de inte släpper något ludd ifrån sig. Spackelspadar bör inte vara större än att de lätt kan hanteras.

Arbetstid

Varje produkt i NM Båtepoxis program har en angiven potlife i databladet.  Potlife är ett sätt att ange en härdplasts reaktivitet och ger ett mått på den tid som det går att använda blandningen innan reaktionen gått för långt. Appliceras blandningen på  en större yta med kylande effekt blir användningstiden längre.

Härdning

Med härdningstid menas den tid som åtgår för ett epoxisystem att uppnå fulla hållfasthetsvärden. För epoxi som är avsedd att härda vid rumstemperatur är denna tid ca 7 dygn vid en temperatur på 20°C. Härdningstiden är starkt beroende av temperaturen. En höjning av temperaturen med 10°C halverar härdningstiden och motsvarande sänkning fördubblar härdningstiden. Vissa epoxisystem kan inte härda färdigt vid rumstemperatur utan extra värme måste tillföras för att komplettera härdningsprocessen. Detta kallas efterhärdning. Databladen anger ofta lägsta härdningstemperatur för system som inte kräver efterhärdning. För system som kräver efterhärdning anges tid och temperatur för denna.
Även om en epoxiprodukt kan härda vid +4°C, så kan låga härdningstemperaturer ge oönskade effekter. Lång härdningstid i ett limförband i trä ökar risken för torrsugning. Lång härdningstid för lamineringshartser och lacker ger ökad karbonatisering och yteffekter.

Daggpunkt

Vid utomhusarbete finns det alltid risk för daggutfällning. För att vara säker på att inte dagg faller ut på den yta som beläggs, skall den ha en temperatur som är minst +3°C över daggpunkten.

Efterarbete

En lätt handslipning eller nedmattning kan göras när epoxin härdat så långt att ett kraftigt tryck med tummen inte lämnar något avtryck. Tiden fram till dess beror på epoxisystemet och temperaturen. Ungefärlig riktlinje är 15 – 20 timmar vid 10°C och 8 – 10 timmar vid 20°C. Maskinslipning bör inte göras förrän epoxin härdat färdigt. Se Säkerhet vid arbete med epoxihartser och härdare.

Använda lösningsmedel?

Lösningsmedel i alla dess former skall undvikas när man jobbar med epoxi. Att tvätta av redskapen och avfetta ytor med duger lösningsmedel till.

Lösningsmedel är inte bara skadligt för kroppen, utan epoxi håller kvar en del lösningsmedel efter härdning. Om man lägger många skikt av en epoxi som det varit lösningsmedel i, så riskerar vi att om ytan värms upp så släpper det pga de spänningar som uppstår när lösningsmedlet vill ut.

Vi har en mindre mängd lösningsmedel i vår NM Stålprimer 270, men den finns där pga att epoxi inte kan lösa fettrester och en primers optimala funktion är ju att öka vidhäftningen mellan underlag och beläggning.

Det finns dessutom många olika sorters lösningsmedel; Toluen, Xylen och Styren (ofta i polyester) är bland de som är mest fettlösande och också farligast för kroppen.

Aceton är ett bra lösningsmedel för att avfetta och tvätta redskap med. Ett bra sätt att få rent blandningsvispar och liknande är att köra runt dem i en hink i vilken man hällt fin sand och aceton.